Последние новости
Часто просматриваемые
Главное меню
Новости
История
Структура
Personalia
Научная жизнь
Рукописи
Публикации
Лекторий
Периодика
Архивы
Экскурсии
Продажа книг
Спонсорам
Аспирантура
Библиотека
ИВР в СМИ
IOM (eng)
  Версия для печати

Гэрэлбадрах Ж. Монгол Улсын Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зурагзүйн газрын архивт буй нутгийн зургийн цуглуулга // Культурное наследие монголов: коллекции рукописей и архивных документов. Сборник докладов IV международной научной конференции. 18—19 апреля 2019 г. Улан-Батор. СПб.; Улан-Батор. 2021 г. С. 43–56.


Монгол улсын Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зурагзүйн газрын архивт Монголын нутгийн зургийн баялаг фонд хадгалагдаж байна. БНМАУ-ын СнЗ-ийн шийдвэрээр хуучин нутгийн зургуудыг цуглуулж, эмхтгэн хэвлүүлэх ажлын хүрээнд Монгол нутгийн зургийн тусгай фондыг 1980-аад оны дундуур байгуулжээ. Эдгээр зургуудын заримыг нь 1986 болон 1987 онд 4 ботиор хуулбарлаж зуран хэвлүүлжээ. Тус фондод Монголын аймаг, хошуу, гэр харуул, өртөө замыг дүрсэлсэн нийт 182 нутгийн зураг хадгалагдаж буйгаас Халхын Сэцэн хан аймгийн 71, Түшээт хан аймгийн 52, Сайн ноён аймгийн 38, Жавзандамба хутагтын шавийн 2, Ховдын хязгаарын 2, Хөлөнбуйрын барга хошуудын 2, харуулын 11 болон бусад 4 зүйлийн зураг байгаа болно. Он цагийн хувьд хамгийн эртнийх нь 1780 онд холбогдох бол хамгийн эцсийнх нь 1927 онд холбогдох зураг байна. Эдгээр нутгийн зургуудыг зориулалт, бүтээсэн он цаг, хийсэн материал, дарсан тамганы дардас зэргээр нь ангилан үзэж болох юм. Тус фондын нутгийн зургууд нь XVIII-XX зууны Монголын аймаг хошуудын нутаг дэвсгэрийн өөрчлөлт болон сүм хийд, өртөө, харуул, зам харилцаа, Халх-Баргын хилийн тухай тодорхой ойлголт өгч чадах үнэт эх сурвалж болно.

The Archives of the Agency of Land management, Geodesy and Cartography of Mongolia has a valuable Mongolian pictorial maps fund. By the decision of Soviet of Ministry (Government) of the Mongolian People’s Republic to study, collect and print the old maps, a special fund of pictorial maps of the Mongols was created in the middle of 1980s. Some of the maps were published in 4 volumes in 1986 and 1987. In the fund, totally 182 local maps are preserved which include those of old Mongolian aimags, banners, border guards, post-station. There are Sečen qan aimag of Qalqa-71, Tusiyetu qan aimag of Qalqa-52, Sayin noyan aimag of Qalqa-38, Jibzundamba’s Great šabi (Buddhist admin. unit)-2, Qobdu region-2, Bargu banners of the Kulunbuyir-2, Border guards-11 and other maps-4. In chronology, the earliest map belongs to 1780 while as the latest one is in 1927. These pictorial maps can be classified by their affiliation, chronology, material, colours, map scale and seal. The Mongolian pictorial maps, which are preserved in Archives of the Agency of Land management, Geodesy and Cartography of Mongolia, became valuable source to study the correction of territory dispensation of Mongolian aimags and banners, position of main monasteries and post stations, road direction, state border guards and Qalqa-Bargu border guards of the 18th and early 20th centuries.

К содержанию сборника...

PDF-файлы

Полный текст статьи

Ключевые словаНа сайте СПб ИВР РАН
Всего публикаций10676
Монографий1555
Статей8931
p_ppv_1_i_2004.jpg
p_pps_99(36)_2002.jpg
Случайная новость: Объявления
27 октября 2021 г. в ИВР РАН пройдет очередная однодневная городская конференция «Дальний Восток: традиции и современность», организуемая отделом Дальнего Востока.
Подробнее...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type